Nätverksåtkomst

I TCP/IP-kommunikationsmodellen är Nätverksåtkomstskiktet (Network Access) det lägsta lagret och ansvarar för att överföra data över de fysiska nätverken. Det fungerar som en kombination av Datalänk-skiktet och Det fysiska skiktet i OSI-modellen.

Bild 1: Kommunikationsmodeller

På Datalänk-skiktet inom OSI-modellen hanteras kommunikationen mellan de anslutna nätverksenheterna genom att tillhandahålla en tillförlitlig förbindelse och använda MAC-adresser för att adressera enheterna. Å andra sidan fokuserar Det fysiska skiktet inom OSI-modellen på att representera bitar som signaler som kan överföras över olika typer av transmissionsmedier.

Nätverksåtkomstskiktets huvudsakliga funktioner och ansvarsområden inkluderar följande:

  • Fysisk adressering: Inom detta skikt används fysiska adresser, såsom MAC-adresser, för att identifiera enheter på nätverket. Varje nätverkskort har en unik MAC-adress som används för att dirigera data till rätt mottagarenhet.
  • Media Access Control (MAC): Nätverksåtkomstskiktet definierar olika metoder för att dela den fysiska nätverksmediet mellan flera enheter. Det inkluderar protokoll som CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) som används inom Ethernet-nätverk.
  • Inkapsling: När paket tas emot från Internetskiktet inom TCP/IP-modellen bearbetas de inom Nätverksåtkomstskiktet och inkapslas som ramar (frames). Dessa ramar representerar en ordnad sekvens av bitar och omvandlas sedan till signaler för överföring över det fysiska nätverket.
  • Tillförlitlig överföring: Network Access-lagret kan använda olika protokoll för att säkerställa att data överförs på ett tillförlitligt sätt mellan nätverksenheter. Detta kan innefatta felkontroll, flödeskontroll och hantering av kollisionsdetektering, särskilt vid användning av Ethernet-tekniken.

Ethernet är en vanlig teknik inom Nätverksåtkomstskiktet och används för att ansluta nätverksenheter inom ett lokalt nätverk (LAN). Ethernet-protokollet definierar bland annat hur data ska överföras över kablar eller trådlösa medier samt hantering av adressering och kollisionsdetektering.

Sammanfattningsvis kan vi säga att Nätverksåtkomstskiktet inom TCP/IP-modellen har ansvaret för att hantera kommunikationen över det fysiska nätverket och tillhandahåller funktioner för adressering, inkapsling, tillförlitlig överföring och media åtkomstkontroll. Det möjliggör överföring av data mellan enheter inom samma nätverk och utgör en viktig del av kommunikationsinfrastrukturen inom TCP/IP-nätverk.