Classful nätuppdelning

En IPv4-adress består av två adresser, en nätverksadress och en host-adress. Båda delarna är avsedda för en komplett IP-adress.

Bild 1: IP adress struktur

När man delar upp ett nätverk i mindre delnät innebär det att dess huvudadresser också delas upp till delnät-adresser. Det görs genom att använda bitar från host-adressen vilket medför en reducering av antal hostbitar.

Antal bitar tilldelade till nätverksadressen definieras med prefixet som har ett format /antal nätverksbitar. Prefixet kan också anges som nätmask. Till exempel: 172.16.3.35 /16 kan betecknas binärt som 11111111.11111111.00000000.00000000  och decimalt som 255.255.0.0

Eftersom nätverksbitarna placeras en bredvid den andra (kontinuerliga) finns det endast ett begränsat antal delnät i varje oktett. Placeringen av nätverksbitarna formar vissa mönster som kan kännas igen, se tabellen nedan:

Binära Decimala Binära Decimala
0000 0000 0 = 0  eller 1111 1111  255
1000 0000 128 128 1111 1110  254
1100 0000 128 + 64 192 1111 1100  252
1110 0000 192 + 32 224 1111 1000  248
1111 0000 224 + 16 240 1111 0000  240
1111 1000 240 + 8 248 1110 0000  224
1111 1100 248 + 4 252 1100 0000  192
1111 1110 252 + 2 254 1000 0000  128
1111 1111 254 + 1 255 0000 0000      0


På motsvarande sätt kan en ny tabell utformas så här:

 27  26  25  24  23  22  21  20  =
 128  64  32  16  8  4  2  1
 1  0  0  0  0  0  0  0 128
 1  1  0  0  0  0  0  0  192
 1  1  1  0  0  0  0  0  224
 1  1  1  1  0  0  0  0  240
 1  1  1  1  1  0  0  0  248
 1  1  1  1  1  1  0  0  252
 1  1  1  1  1  1  1  0  254
 1  1  1  1  1  1  1  1  255

Classful nätverksuppdelning

Ordet ”classful” används för att beskriva en nätverksdesign där alla delnätadresser använder samma nätmask. När man delar upp ett nätverk i flera delnät är det viktigt att tänka på följande punkter:

  • Att segmentera ett nätverk kräver att fler bitar tilldelas till nätverksadressen än vad som ursprungligen har tilldelats.
  • De extra bitarna som behövs för att generera delnätadresser tas från hostbitarna.
    Ju fler hostbitar som används i nätverks-ID:et desto fler delnätadresser kan definieras.
  • För varje hostbit som används i nätverks-ID:et fördubblas antalet tillgängliga delnät, men samtidigt minskas antalet tillgängliga hostadresser.

Det är viktigt att ha dessa faktorer i åtanke vid uppdelning av nätverk i delnät för att säkerställa att man får tillräckligt med delnätadresser samtidigt som man uppfyller behoven för antalet hostadresser i varje delnät.