Router

Routrar spelar en central roll i nätverk genom att ansluta olika nätverk och dirigera nätverkstrafiken till sina respektive destinationer. Den första routern som användes i ARPANET (1969-08-30), utvecklad av Advanced Research Projects Agency (ARPA), var en Honeywell 316 som kallas IMP (Interface Message Processor). Denna minidator, som var lika stor som en garderob, var en avgörande komponent i ARPANET och anses vara grunden för dagens internet. Trots att dagens routrar är betydligt mindre i storlek är de mycket kraftfullare.

Bild 1: Honeywell 316

Routrar fungerar genom att ha flera nätverkskort, kallade interface, som ansluter till olika nätverk. Varje interface har en unik IP-adress som tillhör en specifik nätverksadress. När en router tar emot ett IP-paket genom ett visst interface använder den ett annat interface för att vidarebefordra paketet till sin destination. Routers interface kan vara direkt anslutna till destinationsnätverket eller anslutna till en annan router på vägen till destinationsnätverket.

På en övergripande nivå sammanbinder routrar LAN (Local Area Network) och WAN (Wide Area Network). Ett LAN är vanligtvis ett Ethernet-nätverk som består av switchar och routrar. I figuren nedan kan vi se att två routrar ansluter sina LAN och bygger upp ett WAN-nätverk.

Bild 1: LAN ansluts via WAN-länkar

Routers ansvar

Routrar har ansvaret att bestämma den bästa vägen till destinationen för att vidarebefordra paket. Routers val av bästa vägen grundar sig på informationen som finns i dess routing-tabell (vägvalstabell, dirigeringstabell). Baserat på den informationen väljer routern den optimala vägen och vidarebefordrar paketet till nästa router på vägen till destinationen. Routing-informationen lagras i databaser och används för att bygga upp routing-tabeller.

Routers funktion i skikten 1, 2 och 3

Även om routrar huvudsakligen bearbetar routing-information i skikt 3 (nätverksskiktet) deltar de även i processer i skikt 2 (datalänkskiktet) och skikt 1 (fysiska skiktet). När en router tar emot ett paket undersöker den destinationens IP-adress, söker efter en matchning i sin routing-tabell och väljer sedan rätt utgående interface. Därefter inkapslar routern paketet i en datalänksram (frame) och skickar den vidare genom det valda interfacet. Denna process upprepas tills paketet når sin mottagare. Vid varje steg anpassas leveransen till nätverkstypen som används.

Bilden illustrerar hur routrar hanterar nätverkstrafik genom de fysiska, datalänk och nätverksskikt.