OSI vs TCP/IP

OSI-modellen har bedrivits av organisationen ISO sedan 1980-talet och syftar dels till att ange standarder inom alla dess sju nivåer. Dock använder dagens nätverk TCP/IP-modellen i stället. Trots detta tillhandahåller OSI modellen så pass omfattande beskrivningar över nätverksteknologier så att den har blivit en referensmodell.

OSI-modellen, som har utvecklats av ISO sedan 1980-talet, syftar till att fastställa standarder för sina sju nivåer. Trots det används idag TCP/IP-modellen i internet. Ändå är OSI-modellen fortfarande en referensmodell tack vare sin omfattande beskrivning av nätverksteknologier.

Bild 1: OSI-kommunikationsmodell

OSI modellens sju skikt kan sammanfattas som följande:

 • Applikationsskiktet – Används av alla program som kräver anslutning till internet eller ett lokalt nätverk.
 • Presentationsskiktet – Hanterar teckenkodning, dokumentstruktur, bild- och videoformat, kryptering och komprimering.
 • Sessionsskiktet – Initierar, genomför och avslutar kommunikation mellan två datorer (en session).
 • Transportskiktet – Säkerställer att meddelanden når fram från avsändaren till mottagaren utan ändringar och kan begära kvitteringar.
 • Nätverksskiktet – Ser till att avsändare och mottagare identifieras för att meddelanden ska kunna dirigeras till slutdestinationen. Routrar hanterar nätverkstrafik, och deras funktioner omfattas av nätverksskiktet.
 • Datalänkskiktet – Kontrollerar dataflödet i ett nätverk. Till exempel får två meddelanden inte skickas samtidigt på samma kanal. Switchar hanterar ramtrafik mellan anslutna nätverksenheter genom att koppla samman enheternas MAC-adresser.
 • Fysiska skiktet – Ansvarar för att sätta signaler på transmissionsmedier och rikta dem i rätt riktning.

TCP/IP Protokollmodellen

Den första skiktade protokollmodellen skapades på 1970-talet och kallades Internetmodellen. TCP/IP-protokollstacken följer strukturen i denna modell och benämns därför även TCP/IP-modellen.

Bild 2: TCP/IP kommunikationsmodell

TCP/IP-modellen är en öppen standard, vilket innebär att standarder diskuteras i ett offentligt forum och dokumenteras som rekommendationer att följa. Dokumentationen kallas RFC (Request For Comments). Följande protokoll ingår i TCP/IP-modellen:

 • Applikationsskiktet: HTTP, Telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SMTP, X Windows med flera.
 • Transportskiktet: TCP, UDP, RTP
 • Internet skiktet: IP, ICMP, ARP, RARP
 • Network Access: Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Relay, RS-232, v.35

Jämförelse mellan OSI- och TCP/IP-modellen

Bild 3: OSI vs TCP/IP

OSI och TCP/IP-modellerna utvecklades nästan samtidigt och har därför liknande funktioner, men det finns skillnader mellan dem:

 • OSI skikten 5, 6 och 7 används som referens för programutveckling.
 • TCP/IP applikationsskiktet inkluderar ett antal protokoll för programhantering.
 • Transportskiktet har samma funktion och samma namn i båda modellerna.
 • Nätverksskiktet i OSI-modellen motsvarar Internet skiktet i TCP/IP-modellen. Båda har samma funktion.
 • OSI-skikten 1 och 2 definierar nödvändiga procedurer för åtkomst till nätverksmedia.
 • TCP/IP Network Access-skiktet beskriver inte vilka protokoll som ska användas för att skicka signaler över ett fysiskt medium, utan bara överföring från Internet skiktet till protokoll i det fysiska skiktet.