Standarder

Det finns en hel del organisationer som är inblandade för att vårt Internet skall fungera. Oftast är dessa organisationer neutrala leverantörer, ideella organisationer som arbetar med mål att utveckla och främja begreppet öppna standarder. Öppna standarder ska uppmuntra driftskompatibilitet, konkurrens och innovation.

Nedan följer en förklaring av de mest relevanta organisationerna som ser till att Internet fungerar oavsett produkters olika teknik och leverantörer.

Organisationer Logo
Internet Society ISOC är en global, icke-vinstdrivande förening för yrkesverksamma internetexperter. Föreningens syfte är att bidra till internetstandardisering, utbildning och internetpolicy frågor och den har kommit att representera det civila samhällets engagemang i styrningen av internet. ISOC behandlar nätverkspolicy och har ansvaret för flera grupper som deltar i den tekniska styrningen av internet, som IETF, IAB och IANA (den sistnämnda är numera även en underorganisation till ICANN) samt olika styrelser som arbetar med nätverksfrågor. ISOC har också regionalkontor i fem världsdelar och nationella avdelningar i mer än 80 länder runtom i världen (bland annat ISOC-SE i Sverige).
Internet Architecture Board har det övergripande ansvaret för internetarkitekturen. Dels fungerar IAB som en styrande kommitté inom IETF och dels är det ett rådgivande organ till ISOC vad gäller tekniska frågor.
Internet Engineering Task Force är ett öppet, internationellt teknikerforum för nätarkitekter, operatörer, leverantörer och forskare som arbetar med utvecklingen av internets arkitektur för ett välfungerande internet.Arbetet med att utveckla de tekniska standarder och protokoll som används på internet sker med hjälp av e-postlistor och fysiska möten som alla intresserade individer kan delta i. IETF fanns innan ISOC och det var individer ur denna process som bildade ISOC som en organisatorisk hemvist för den. IETF logo
Internet Research Task Force är en parallellorganisation till IETF och fokuserar på långsiktig forskning och utveckling av internet. Till skillnad från IETF, väljs medlemmar ur tekniker- och forskarsamfundet ut särskilt innan de får delta i IRTF.
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN är en privaträttslig ideell organisation som arbetar för att främja internets användning och driftstabilitet. Organisationen har det övergripande ansvaret för tilldelning av IP-adresser samt för domännamnssystemet (DNS). Organisationen skapades 1998 i syfte att föra över verksamhet från amerikanska handelsdepartementet till ett fristående organ och därigenom ”internationalisera” internets styrning.
Internet Assigned Numbers Authority är en underorganisation till ICANN som bland annat administrerar rotzonen i DNS samt samordnar IP-adressrymden på global nivå och fördelar IP-adresserna på de regionala organisationerna. IANA kommer från ISOC-sfären och fanns innan ICANN bildades som en politisk överbyggnad över styrningen av internets infrastruktur. ISOC är fortfarande administrativ hemvist för IANA.
Institute of Electrical Engineers är en amerikansk organisation för ingenjörer.En av IEEEs stora insatser gäller lokala nätverk. IEEE har utarbetat ett antal standarder som avser LAN-teknologier. Mest internationellt känt är kanske projekt 802, som har tagit fram standarder för det fysiska skiktet, länkskiktet och nätskiktet i OSI-modellen. IEEE logo
International Telecommunications Union är en internationell organisation inom FN-systemet i vilken statliga och privata aktörer samordnar frågor om telekommunikationsnät och teletjänster. Organisationen har funnits längre än FN, i nära ett och ett halvt sekel, och har etablerat de befintliga globala standarderna för telekommunikation. ITU-R logo
International Standards Organization är det största och kanske mest betydelsefulla organisationen som arbetar med standardisering. De flesta länder stöder denna organisation genom att deras nationella standardiseringsorgan är medlem i den. Sverige representeras i ISO av SIS, Standardiseringen i Sverige. En av ISO:s viktigaste insatser är att man har arbetat fram OSI-modellen, som beskriver hur datakommunikation bör gå till. Det här är organisationen bakom OSI-modellen som är definitionsmallen för all datakommunikation. www.iso.org ISO logo
Swedish International Standard – I Sverige är det Standardiseringen i Sverige, tidigare Sveriges Standardiseringskommission, som ansvarar för standardiseringsarbetet. De standarder som kommissionen ger ut går under beteckningen SIS + ett nummer. SIS står för Swedish International Standard. Ett exempel på en standard är SIS 66 22 41 som beskriver hur ett svenskt tangentbord ska se ut.
PTS är den svenska organisationen som bestämmer över frekvensutnyttjande i Sverige.
802.11 WLAN används vanligtvis på 2,4 och 5 GHz frekvenserna som är öppna frekvensband i Sverige.
Det betyder att man inte behöver ansöka om tillåtelse för att få sända på dessa frekvenser. Till skillnad från till exempel mobiltelefonernas 4G frekvenser som delas upp och säljs till operatörer som får ensamrätt att sända på dem.
Även om frekvensen är öppen finns det regler som säger hur du får använda frekvenserna. Ett exempel är hur hög effekt du får sända på.
www.pts.se
PTS logo
American National Standards Institute är det organ som kanske betytt mest för det internationella standardiserings arbetet inom dataområdet. Mest känt har ANSI förmodligen blivit för den så kallade ASCII-koden som man har utarbetat. ASCII är en förkortning för American Stadard Code for Information Interchange. Denna kod definierar 128 tecken i form av stora och små bokstäver, siffror, mellanslag, skiljetecken och vissa styrtecken såsom ny rad och markörförflyttning. Koden är amerikansk och därför är det naturligt att den saknar de svenska tecken å, ä och ö. Man har emellertid i Sverige tagit bort några av de amerikanska tecknen och ersatt dem med å, ä och ö.
Federal Communications Commission FCC är amerikanska motsvarigheten till PTS. I USA måste alla enheter som skall sända radiotrafik certifieras utav FCC så att de uppfyller de regelverk som finns. Exempelvis måste varje accesspunkt testas och godkännas innan den får säljas i USA. www.fcc.gov
WiFi Alliance är en sammansatt organisation som består av flera stora och en del mindre tillverkare och aktörer inom WLAN, exempelvis Cisco.
Denna organisation har tagit på sig uppgiften att certifiera 802.11 enheter så att de följer standarden på samma sätt, dvs att tillverkare inte gjort tolkningar som gör att enheter ifrån olika tillverkare inte är kompatibla med varandra.
Wifi-alliance logo