OSI vs TCP/IP

OSI-modellen har bedrivits av organisationen ISO sedan 1980-talet och syftar dels till att ange en referensmodell med sju nivåer och dels till att ange standarder inom alla sju nivåer. I praktiken har TCP/IP ersatt OSI som praktisk tillämpning av en öppen och oberoende standard för kommunikation. OSI har till stor del blivit just en referens.

OSI modellen hade skapats för att bli en internationell modell och för att användas av alla nätverk, men TCP/IP modellen utvecklades snabbare och blev en default dvs. standardmodell. Default standard betyder att modellen har använts utan något formellt beslut. Trots detta tillhandahåller OSI modellen så pass omfattande beskrivningar över nätverksteknologier så att den har blivit en referensmodell.

Bild 1: OSI-kommunikationsmodell 

OSI referensmodellens sju skikt kan sammanfattas som följande:

 • Applikationsskiktet – Alla program som kräver anslutning till internet, eller till ett lokalt nät använder applikationsskiktet.
 • Presentationsskiktet – hanterar teckenkodning, dokumentstruktur, format för bilder och video, kryptering och komprimering.
 • Sessionsskiktet – inleder, genomför och avslutar kommunikation mellan två datorer (en session).
 • Transportskiktet – ser till att meddelanden kommer fram utan ändringar från avsändare till mottagare och, vid behov, begär rättelse.
 • Nätverksskiktet – ser till att avsändare och mottagare identifieras så att ett meddelande kan dirigeras fram till slutdestinationen.
 • Datalänkskiktet – styr dataflödet i ett nätverk, så exempelvis får det inte sändas två meddelande samtidigt på samma kanal.
 • Fysiska skiktet – ser till att dataflödet i form av signaler sätts på transmissionsmedia och åt rätt riktning.

Protokollmodell TCP/IP

Den första skiktade protokollmodellen skapades i början av 1970-talet och kallades Internet modell. TCP/IP-protokollstacken följer strukturen i denna modell och därför kallas modellen istället TCP/IP modellen.

Bild 2: TCP/IP kommunikationsmodell

TCP/IP modellen är en öppen standard vilket innebär att standarder diskuteras i ett offentligt forum som resulterar i dokumentation som rekommenderas att följa. Dokumentationen kallas RFC, Request For Comments.

Följande protokoll inkluderas i TCP/IP modellen:

 • Applikationsskiktet: HTTP, Telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SMTP, X Windows mm.
 • Transportskiktet: TCP, UDP, RTP
 • Internet skiktet: IP, ICMP, ARP, RARP
 • Network Access: Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Relay, RS-232, v.35

OSI vs TCP/IP modell

Bild 3: OSI vs TCP/IP

OSI och TCPI modellerna har utvecklats ungefär vid samma tid och har därför nästan samma funktioner med det finns skillnader mellan dem:

 • OSI skikt 5, 6 och 7 används som referens för programutveckling.
 • TCP/IP applikationsskikt inkluderar ett antal protokoll för programhantering.
 • Samma funktion och samma namn för Transportskiktet
 • Samma funktion men olika namn för Network i OSI-modellen och Internet i TCP/IP-modellen
 • OSI skikt 1 och 2 definierar nödvändiga procedurer för åtkomst till nätverksmedia.
 • TCP/IP Network Access skiktet anger inte vilka protokoll ska användas vid sändning av signaler över ett fysiskt medium, utan bara beskriver överlämning från Internet skiktet till protokoll i det fysiska skiktet.