1. Dagens nätverk

När vi pratar om nätverk är det oundvikligt att tänka på Internet därför ska vi börja först med att definiera begreppet Internet.

Bild 1: Internet

Från vårt perspektiv (Nätverksadministratörer) uppfattar vi Internet som en samling av många sammankopplade nätverk, privata och publika, med syfte att kommunicera med varandra och komma åt till utdelade resurser.

Det nätverk som en gång har transporterat information från företag till företag via telefonnät har omformats gång på gång. Nya och olika nätverksteknologier har förbättrat livskvaliteten för oss människor överallt. Utvecklingen av dagens Internet har gått genom avgörande perioder som krävde rätta beslut exempelvis på hur data kan växlas mellan kommunicerande parter över ett eller flera nätverk. Vi har haft två nätverkstyper att välja: förbindelseorienterat och paketförmedlande nätverk.

Förbindelseorienterat nätverk

Ett bra exempel på ett förbindelseorienterat nätverk är det traditionella telefonsamtalet. Att kommunicera med andra över telefonnätet krävde en fysisk anslutning mellan kommunicerande parter, det vill säga en tillfällig sluten krets föregick själva samtalet.

Bild 2: Förbindelseorienterat/kretskopplat nät

Det traditionella telefonsamtalet gick först igenom en uppkopplings installationsprocess där alla telefonväxlar identifierades och en tillfällig krets mellan kommunikationspartner skapades. På bild två ser vi operatörer som kopplar kommunikations parterna. Det systemet ersättes med elektroniska telefonväxlar som visas på bild 3 och (TS) som automatiserade kretsuppbyggande.

Bild 3: Elektroniska telefonväxlar

Nackdelar av förbindelseorienterat nätverksteknik:

 • Vid samtalsavbrott måste en ny samtalsuppkoppling skapas, och därmed en ny krets måste etableras.
 • Tidigare kretsteknik klarade inte en automatisk växling till alternativa kretsar.
 • Kommunikationskretsarna var tvungna att hållas öppna, även om ingen dataöverföring gjordes. Det fanns alternativa kretsar men att hålla de öppna var alldeles för dyrt.

Paketförmedlande nätverk

I ett paketförmedlande nätverk behöver inte en tillfällig krets skapas mellan kommunikationspartner för att sända och ta emot data, istället delas ett enskilt meddelande upp i flera delar. Dessa delar förs över till destinationen genom olika nätverk. Ett paketförmedlande nätverk är ett förbindelselöst nätverk.

Den paketförmedlande nätverksarkitekturen garanterar inte att alla paket kommer fram till destinationen och inte heller att paketen kommer i tid eller i rätt form. För att förbättra nätverkstrafik behövs mekanismer som möjliggörs med hjälp av olika nätverkstjänster. Dessa mekanismer styrs med regler (protokoll) som implementeras i nätverkets funktionalitet.

Bild 4: Paket sänds genom olika vägar

Så här kan man beskriva ett paketförmedlande nätverk:

 • Meddelandet som ska överföras delas upp i mindre delar. Individuella delar förses med källans och slutdestinationens adress. Då kallas delarna paket.
 • Paketen kan skickas via nätverket längs olika vägar och när de tas emot sätts de ihop till det ursprungliga meddelandet.
 • Varje paket skickas oberoende från varandra.
 • Vid varje plats tas ett dirigeringsbeslut så att paketen kan vidarebefordras.
 • Om en tidigare använd väg inte längre är tillgänglig kan en ny väg väljas (dynamisk routing).
 • Paket kan återsändas ifall de inte kommer fram till destinationen.

Internet uppkomst

I slutet av 1960-talet började ett frö att växa, små nätverk som idag vuxit ihop till vad vi kallar Internet. Från början handlade det om ett experiment. Ett projekt som resulterade i att man på fyra olika geografiska platser och med fyra olika slags datorer som kunde kommunicera med varandra. Finansieringen skedde delvis av försvarsindustrin i USA och projektet fick namnet ARPA, Advanced Research Projects Agency eller bara arpanet.

Bild 5: ARPANET

Ett krav som ställdes på ARPA var att datorkommunikationen inte skulle avbrytas mellan övriga datorer ifall någon förbindelse eller någon dator skulle sluta fungera. En bakomliggande tanke var att kunna fortsätta kommunicera även under och efter en bombattack utförd av främmande makt. Vid denna tid rådde det kalla kriget och rädslan för kärnvapen fanns ständigt närvarande.

Det var först i början av 1990-talet som man började förstå att Internet skulle förändra och påverka vårt sätt att leva. Flera olika nätverksteknologier började att övergå till en, TCP/IP.

Innan Arpanet konverterade till TCP/IP (mellan 1971 till 1975) fanns ett nät av nät och en mängd program som kunde prata med varandra, till exempel FTP och Telnet som är äldre än själva TCP/IP. Man kan också säga att standardapplikationer har varit drivande för införandet av TCP/IP.

Införandet av e-post har varit ett skäl att installera TCP/IP, det fanns andra e-postsystem men med SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) började e-posten bli global och kunna koppla ihop privatpersoner, universitet och företag.

I början av 1990-talet kom webben och vi fick ytterligare ett skäl att införa TCP/IP.

Internets grundare

Flera, inte minst Vint Cerf, har kallats internets fader. Men helgen runt den 1 september 1969 – Labor Day i USA – var det forskaren Leonard Kleinrock som drog den första kabeln i det som skulle bli föregångare till Internet. Han kopplade samman en minidator av märket Honeywell med UCLAs datorsystem. (En minidator på den tiden var stor som ett kylskåp)

I videon nedan så frågar Leonard Kleinrock oss vad som var det första meddelandet som skickades och togs emot via Internet den 1 september 1969:

Leonard Kleinrocks stora insats är att han utformade teorin – och praktiken – för paketförmedlande datakommunikation. Det vill säga att meddelandet delas upp i små bitar, paket, som adresseras var för sig och passerar genom olika nätverk oberoende av varandra. De behöver inte ta samma väg för att komma åt destinationen, bara de kommer fram. Och om något paket inte kommer fram behöver mottagaren bara begära omsändning av det paketet.

TCP/IP huvudarkitekter

Bild 6: TCP huvudarkitekter

Huvudarkitekterna bakom TCP/IP var två personer: Vint Cerf och Bob Kahn som tillsammans började arbetet under 1970-talet. 1974 föreslog Vint Cerf och Bob Kahn ett protokoll, TCP (där var inkluderad IP) för kommunikation mellan nätverk. Inte förrän 1983 blev TCP/IP en standard. Världen hade helt enkelt behov av att koppla ihop datorer och program på standardiserade sätt i ett gemensamt nätverk. Alternativet var att bygga nya så kallade bryggor varje gång två olika datormärken eller -modeller skulle kopplas samman.

I videon nedan förklarar Dr. Vint Cert huvudkonceptet om hur TCP/IP fungerar:

En tanke med TCP var att koppla ihop tre paketförmedlade nät.

 • PRNET, ett nätverk för paketförmedling över kortvågsradio.
 • SATNET, ett nätverk för paketförmedlad trafik över satellit.
 • ARPANET

Dessa tre nät hade olika egenskaper.

 • Paketförmedlande över radio hade begränsad bandbredd
 • Paketförmedlande över satellit hade långa fördröjningar men ganska mycket bandbredd
 • på ARPANET hade man gott om bandbredd och korta fördröjningar.

En annan aspekt som påverkade övergången till TCP/IP var protokoll och adresserings principer som fanns på varje nät. De var optimerade för sitt syfte. Men att man fäste sig på gamla protokollet istället att använda ett nytt övergripande protokoll kändes som hinder för vad Vint Cerf och Bob Kahn hade förväntat sig.

En fundamental aspekt bakom framgången för TCP/IP är att protokoll utvecklas. TCP har förbättrats i flera omgångar avseende omsändningar och flödeshantering. Routingen av IP-paket har utvecklats från ganska enkla mekanismer till avancerade, från RIP till OSPF exempelvis.

Request For Comments

Bild 7: John Postel

ARPANET, och kanske även paketförmedling-teknik, hade i början karaktären av forskningsprojekt. Men i takt med att nätet byggdes ut drifftades de på riktigt. Utveckling och samarbete mellan olika nätverksteknologier genererade många överenskommelser som behövdes dokumentera. Från början handlade det om anteckningar från möten och diverse debattinlägg. Gradvis gick dessa dokument sedan över till mer formella standarder för protokoll och program. IP, ICMP och TCP har RFC-nummer 791–793 så processen fanns på plats före TCP/IP.

I april 1969 skrev Steve Crocker det första dokumentet i denna serie, markerade med nummer ett. Dokumentet beskrev mötesanteckningar angående ett protokoll mellan två noder ”Host Software” på ARPANET. Han valde att sätta namnet till Request For Comment, RFC. Ett namn som inbjuder till kommentarer och en öppenhet kring hur design och protokoll stegvis skulle kunna förbättras.

Ganska snart uppstod ett behov av att strukturera alla RFC så att en RFC inte stred mot en tidigare. Den första person som tog på sig arbetet med att utföra denna uppgift var John Postel. John Postel innehöll denna position från år 1969 till sin bortgång 1998.