OSI vs TCP/IP

OSI-modellen har bedrivits av organisationen ISO sedan 1980-talet och syftar dels till att ange standarder inom alla dess sju nivåer. Dock använder dagens nätverk TCP/IP-modellen i stället. Trots detta tillhandahåller OSI modellen så pass omfattande beskrivningar över nätverksteknologier så att den har blivit en referensmodell.

Bild 1: OSI-kommunikationsmodell

OSI modellens sju skikt kan sammanfattas som följande:

 • Applikationsskiktet – Alla program som kräver anslutning till internet, eller till ett lokalt nät använder applikationsskiktet.
 • Presentationsskiktet – hanterar teckenkodning, dokumentstruktur, format för bilder och video, kryptering och komprimering.
 • Sessionsskiktet – inleder, genomför och avslutar kommunikation mellan två datorer (en session).
 • Transportskiktet – ser till att meddelanden kommer fram utan ändringar från avsändare till mottagare och, vid behov, begär rättelse.
 • Nätverksskiktet – ser till att avsändare och mottagare identifieras så att ett meddelande kan dirigeras fram till slutdestinationen. Routrar dirigerar nätverkstrafik och därför dess funktioner omfattas i Nätverksskiktet.
 • Datalänkskiktet – styr dataflödet i ett nätverk, så exempelvis får det inte sändas två meddelande samtidigt på samma kanal. Switchar hanterar ramtrafik mellan anslutna nätverksenheter. Det görs genom att koppla ihop enheternas MAC-adresser.
 • Fysiska skiktet – ser till att dataflödet i form av signaler sätts på transmissionsmedia och åt rätt riktning.

Protokollmodell TCP/IP

Den första skiktade protokollmodellen skapades i början av 1970-talet och kallades Internet modell. TCP/IP-protokollstacken följer strukturen i denna modell och därför kallas modellen istället TCP/IP modellen.

Bild 2: TCP/IP kommunikationsmodell

TCP/IP modellen är en öppen standard vilket innebär att standarder diskuteras i ett offentligt forum som resulterar i dokumentation som rekommenderas att följa. Dokumentationen kallas RFC, Request For Comments.
Följande protokoll inkluderas i TCP/IP modellen:

 • Applikationsskiktet: HTTP, Telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SMTP, X Windows mm.
 • Transportskiktet: TCP, UDP, RTP
 • Internet skiktet: IP, ICMP, ARP, RARP
 • Network Access: Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Relay, RS-232, v.35

OSI vs TCP/IP modell

Bild 3: OSI vs TCP/IP

OSI och TCPI modellerna har utvecklats ungefär vid samma tid och har därför nästan samma funktioner med det finns skillnader mellan dem:

 • OSI skikt 5, 6 och 7 används som referens för programutveckling.
 • TCP/IP applikationsskikt inkluderar ett antal protokoll för programhantering.
 • Samma funktion och samma namn för Transportskiktet
 • Samma funktion men olika namn för Network i OSI-modellen och Internet i TCP/IP-modellen
 • OSI skikt 1 och 2 definierar nödvändiga procedurer för åtkomst till nätverksmedia.
 • TCP/IP Network Access skiktet anger inte vilka protokoll ska användas vid sändning av signaler över ett fysiskt medium, utan bara beskriver överlämning från Internet skiktet till protokoll i det fysiska skiktet.